Produkty

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Big Shock s.r.o. (oficiální distributor)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Big Shock s.r.o.. se sídlem Na Viničních horách 1831/16, 160 00  Praha 6, IČ: 45795436, DIČ: CZ45795436, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 11429, (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ahmadtea.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.ahmadtea.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží, které má prodávající k dispozici, spolu s cenami tohoto zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Přehled zboží na webovém rozhraní obchodu není závazným návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádného zboží uvedeného v přehledu.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace:

2.3.1. o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.3.3. o nákladech spojených s dodáním zboží.

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající není povinen přezkoumávat správnost údajů zadaných kupujícím v objednávce.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před odesláním přijetí objednávky o dodatečné potvrzení, resp. upřesnění objednávky (například písemně či telefonicky) kupujícím.

2.6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.8. Do okamžiku převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, při čemž použije tentýž platební prostředek, který použil kupující pro úhradu kupní ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2.9. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od sazby, kterou účtuje příslušný poskytovatel služby elektronických komunikací kupujícímu za takové služby v jiných případech, a kupující si je hradí sám.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží a náklady na dodání zboží (dále společně jen „kupní cena“) ve výši uvedené na webovém rozhraní obchodu.

3.2. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:

 • v hotovosti či platební kartou (pouze GLS) při převzetí zboží od přepravce (dobírka) v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • platební kartou VISA nebo Mastercard/Maestro prostřednictvím internetového platebního portálu, přístupném z webového rozhraní obchodu;

3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná bezprostředně před předáním zboží kupujícímu dopravcem. V případě úhrady kupní ceny platební kartou je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky.

3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení, resp. upřesnění objednávky dle čl. 2.5, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, že kupující zvolil úhradu v hotovosti.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Prodávající vystaví po uzavření kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (popř. zjednodušený daňový doklad) na kupní cenu a zašle jej na e - mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce do dvou pracovních dnů od zaplacení zboží kupujícím. Kupující obdrží daňový doklad za podmínky uhrazení kupní ceny dle kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

4.1. Ustanovení čl. 4.2. – 4.7 se použijí pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel.

4.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v 4.2 ani jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující oprávněn odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

4.4. Kupující odstoupí od smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) odeslaným na adresu Big Shock s.r.o., Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Praha 6, či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@ahmadtea.cz .

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3–4.4 se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je v takovém případě povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení, zaslat zboží zpět prodávajícímu na adresu Shipmall, Do Čertous 2635 Praha 9, 193 00. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy; není však povinen vracet kupujícímu kupní cenu ani jakoukoli její část dříve, než mu kupující předá dotčené zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající není povinen vracet rozdíl mezi náklady na způsob dodání zboží zvolený kupujícím a náklady na nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel. Neurčí-li kupující písemně jinak, použije prodávající pro vrácení kupní ceny tentýž platební prostředek, který použil kupující pro úhradu kupní ceny.

4.6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Takový případ nastane zejména tehdy, pokud bude vrácené zboží poškozené, opotřebené nad rozsah uvedený v předchozí větě, nebo nebude v původním obalu.

4.7. Nárok na náhradu újmy vzniklé prodávajícímu snížením hodnoty zboží podle čl. 4.6 je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Lhůta pro dodání zboží je závislá na dostupnosti produktu, a činí maximálně 15 dnů, obvykle je zboží expedováno do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.  

5.2. Způsob dodání zboží volí prodávající ze způsobů dodání nabízených prodávajícím, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. V případě, že se prodávající s kupujícím dohodli na jiném způsobu dodání na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží při jeho doručení dopravcem na sjednaném místě dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad ihned informovat dopravce a prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.6. Prodávající si vyhrazuje možnost zaslat kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující pouze u první dodávky zboží.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

6.2. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaných zuživatelných věcí (čaje) je na těchto vždy vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, po který si zuživatelná věc zachovává své specifické vlastnosti, a splňuje požadavky zdravotní nezávadnosti.

6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-             má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-             se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-             zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-             je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-             vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 6.2. těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.8. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.9. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny Big Shock s.r.o., Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Praha 6. Je povinen předat prodávajícímu vadné zboží spolu s originálem dokladu o jeho koupi (daňový doklad). Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.10. Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, prodávající informuje kupujícího (spotřebitele), že v případě, kdy dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

7.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.6. Vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@ahmadtea.cz . Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti. Kupující (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

 

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.  Odesláním vyplněného objednávkového/registračního formuláře bere kupující na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany prodávajícího), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mail, a to za účelem:

 

-             splnění smlouvy po dobu plnění kupní smlouvy

-             po dobu 1 roku od uzavření kupní smlouvy za účelem vedení uživatelského účtu a přímého marketingu

-             po dobu 5ti let od splnění kupní smlouvy za účelem plnění právních povinností prodávajícího vyplývajících z daňových předpisů  

 • zařazení kupujícího do věrnostního programu prodávajícího
 • vedení kupujícího ve věrnostním programu prodávajícího nejdéle po dobu 1 roku od posledního nákupu kupujícího
 • evidence hodnoty nákupů kupujícího u prodávajícího nejdéle po dobu 1 roku od posledního nákupu kupujícího.

 8.2.  Správcem a zpracovatelem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je prodávající.

Údaje poskytnuté kupujícím je kromě prodávajícího oprávněn zpracovávat jakožto zpracovatel:

 • poskytovatel software Mailchimp způsobem obvyklým při užívání tohoto software, 
 • eShopové řešení vytvářené na zakázku
 • ERP/podnikový informační systém
 • Česká pošta, s.p., způsobem obvyklým pro doručování zásilek
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., způsobem obvyklým pro doručování zásilek
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., způsobem obvyklým pro doručování zásilek.

8.3.  Kupující bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, zejména právo na námitky proti přímému marketingu, jakož i právo na přenositelnost údajů.

8.4.  Kupující má dále práva dle článku 15 – 22 Nařízení o Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ Nařízení GDPR“), a dále práva dle obecně závazných právních předpisů České republiky týkajících se ochrany osobních údajů a/nebo přijatými v České republice za účelem adaptace Nařízení GDPR.

8.5.  V případě pochybností o dodržování práv prodávajícím je kupující oprávněn se obrátit na prodávajícího, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.6.   Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Nikola Rovenská, advokát, kontaktní e–mail: 

nrovenska@ak-rovenska.cz, telefon: +420 604 907 475.

8.7. Podrobné informace společnosti ohledně ochrany osobních údajů lze nalézt na https://www.ahmadtea.cz/ochrana-osobnich-udaju.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. V případě, že kupující v objednávce zaškrtne možnost „Přihlaste se k odběru novinek“, uděluje tím souhlas zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů.

9.2.  Prodávající bere na vědomí, že tento udělený souhlas je oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu obchod@ahmadtea.cz, přičemž odvoláním tohoto souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

10. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

10.1. Pro zlepšení poskytovaných služeb využívají stránky prodávajícího soubory cookie. které ukládají informace v prohlížeči kupujícího za účelem rozlišování jednotlivých uživatelů, a to:

-          konverzní, které prodávajícímu umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů

-          trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními prodávajícímu pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů

-          remarketingové, které prodávající používá pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení

-          analytické

esenciální

 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém rozhraní obchodu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. VĚRNOSTNÍ PROGRAM

11.1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře je kupující zařazen do věrnostního programu.

11.2.     Kupující zařazený do věrnostního programu získává za každých celých utracených 50 Kč s DPH na svůj věrnostní účet 1 bod, který má hodnotu 1 Kč s DPH.

11.3.     Kupující je oprávněn získané body použít k nákupu v internetovém obchodě prodávajícího.

11.4.     Podrobná pravidla věrnostního programu a možnosti uplatnění věrnostních bodů k nákupu v internetovém obchodě prodávajícího jsou uvedena na https://www.ahmadtea.cz/vernostni-program.  

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu pěti let od jejího splnění, a kupujícímu není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa provozovny, adresa pro doručování vráceného zboží a pro doručování korespondence:

Big Shock s.r.o., Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Praha 6

Provozní doba: 8:00 – 15:00 (každý pracovní den)

Adresa elektronické pošty: obchod@ahmadtea.cz