Produkty

Vrácení zboží a reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek pro e-shop www.ahmadtea.cz a byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

I. Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

II. Práva z vadného plnění

Zboží je vadné, nemá-li v okamžiku převzetí kupujícím vlastnosti stanovené v ustanovení § 2095 – § 2096 a § 2161 Občanského zákoníku, byť se taková vada projevila až později. Právo kupujícího založí o později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Vadou zboží je i dodání jiného zboží nebo vada v dokladech nutných k užívání zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí; to neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného obsahu.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, s výjimkou zboží, u nějž je na jeho obalu nebo v připojeném návodu v souladu s příslušnými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít.

To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, a rovněž v případě, bylo-li zboží zcela nebo zčásti spotřebováno.

III. Záruka za jakost

Prodávající se zavazuje, že zakoupené zboží nebo jeho část bude po určitou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel nebo že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti, a to po následující záruční dobu:

- Potraviny – do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vyznačené na obalu, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro její skladování a nebyla-li potravina otevřena (vyjma případů, kdy je to nutné pro zjištění vady).

- Ostatní výrobky (spotřební zboží vyjma potravin) – po dobu dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím. 

IV. Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití

Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s uvedeným účelem užití, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné zaplacené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i dárek.

V. Práva z vadného plnění

Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. I. reklamačního řádu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

VI. Reklamace a její průběh

Kupujícímu se doporučuje zboží po jeho doručení zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud kupující zjistí zjevnou vadu, doporučuje se oznámit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu e-mailem na adresu obchod@ahmadtea.cz, která rovněž slouží pro podrobné informace o uplatnění práv z vadného plnění.

Reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny Big Shock s.r.o., Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Praha 6, nebo zasláním pečlivě zabaleného balíku s označením čísla objednávky zpět na adresu skladu Mailstep, odkud jsou zásilky odesílány: Mail Step a.s., Do Čertous 2760/10, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00

Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží spolu s originálem dokladu o jeho koupi (daňový doklad). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Při uplatnění reklamace vystaví prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, a to i v případě, že reklamace bude vyřízena na místě zamítnutím (např. z hygienických důvodů) a zboží nebude prodávajícím k reklamaci vůbec převzato.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

V případě uznání reklamace se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku, a to na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky/předání dopravci.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o průběhu reklamace automatickými e-maily, jejichž obsahem budou sdělení o přijetí reklamace do systému, o průběhu reklamace, a o způsobu vyřízení reklamace, resp. zamítnutí reklamace.

VII. Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v případě, že je kupujícím spotřebitel, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po řádném uplatnění reklamace. V případě, že je kupujícím spotřebitel, se po marném uplynutí této lhůty kupujícímu- spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu. Prodávající zašle kupujícímu e – mailem potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Zboží bude po vyřízení reklamace zasláno na adresu kupujícího, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

Vyřídí-li se reklamace zboží poskytnutím slevy, kupující vrátí peněžní rozdíl mezi původní částkou a částkou po slevě zpět na bankovní účet, ze kterého byla provedena platba kupní ceny za zboží, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

 

VIII. Mimosoudní řešení sporů

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení sporu s kupujícím vzniklého na základě uzavřené kupní smlouvy, a to prostřednictvím České obchodní inspekce, IČO: 000 20 869. Podrobné informace o řešení sporů lze nalézt na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

V otázkách výslovně neupravených tímto reklamačním řádem se tento reklamační řád řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.10.2021. Prodávající si vyhrazuje právo provést změny reklamačního řádu