Produkty

Pravidla

Podrobná pravidla soutěže

NAKUP NA E-SHOPU AHMADTEA.CZ A VYHRAJ STYLOVÉ DÁRKOVÉ KAZETY AHMAD TEA LONDON


Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

 1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem zajištujícím realizaci této soutěže je společnost Big Shock, spol. s r. o., se sídlem Lysolajské údolí 107/25, Praha 6, PSČ 165 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 11429, IČ: 45795436, DIČ: CZ45795436 (dále jen organizátor).

 

 1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to v termínu od 22. 11. 2021 00:00:00 hod do 12. 12. 2021 23:59:59 hod, tj. po dobu 21 dnů (dále jen „doba konání soutěže“).

 

 1. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

Jakékoliv zboží zn. Ahmad Tea London nabízené v době konání soutěže na e-shopu www.ahmadtea.cz (dále jen "soutěžní výrobky").

 

 1. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, která si v době trvání soutěže a v rámci jedné objednávky zakoupila soutěžní výrobky nejméně za částku 700,- Kč vč. DPH (po započítání všech slev a uplatněných věrnostních bodů) na e-shopu www.ahmadtea.cz, má vytvořený uživatelský profil na www.ahmadtea.cz, a udělila svůj souhlas s účastí v soutěži na www.ahmadtea.cz.

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však po dalším provedeném nákupu na www.ahmadtea.cz a udělením souhlasu s účastí v soutěži www.ahmadtea.cz/vanocni-soutez. Každý soutěžící tak může vyhrát opakovaně, a to i vícekrát v průběhu jednoho losování.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, jakož i jim osoby blízké dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem organizátora nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účast v soutěži je dobrovolná.

 

 

 1. PODMÍNKY SOUTĚŽE

Úplná pravidla budou zveřejněna na webových stránkách www.ahmadtea.cz/vanocni-soutez-pravidla. Pro účast v soutěži je podmínkou registrace v e-shopu www.ahmadtea.cz, vyplnění všech polí webového formuláře při registraci na www.ahmadtea.cz a udělení souhlasu s účastní v soutěži zaškrtnutím políčka „Chci zúčastnit soutěže Vánoční soutěž 2021“.

 • Výherce určí organizátor losem. Při každém losování bude vylosováno 30 výherců. Organizátor si vyhrazuje právo vybrat méně výherců, než je uvedeno v předchozí větě tohoto ustanovení v případě, že se do soutěže nepřihlásí dostatečný počet soutěžících zcela splňujících zadání dle těchto pravidel.
 • Nerealizované výhry bez náhrady propadají organizátorovi.
 • Losování bude probíhat v následujících termínech (soutěžních dnech):
     • 13. 12. 2021
 • Losování dne 13. 12. 2021 se budou účastnit soutěžící registrovaní v období mezi počátkem losování dne 22. 11. 2021 a ukončením soutěže dne 12.12.2021 23:59:59
 • Losování se v každém soutěžním dnu uskuteční v sídle organizátora za přítomnosti nejméně tří osob.
 • Výherci budou vyhlášeni vždy nejpozději následující den po každém losování zveřejněním jména, příjmení, a neúplné adresy bydliště (obec) výherců na webových stránkách www.ahmadtea.cz/vanocni-soutez.
 • Výherci budou nejpozději do 7 dnů po každém losování vyrozuměni organizátorem e-mailem o výhře v soutěži. Ceny budou výhercům zaslány do 31. 1. 2022.
 • Do soutěže budou zařazeny pouze objednávky s datem vytvoření od 22. 11. 2021 do 12. 12. 2021.

 

 1. VÝHERCI A VÝHRY V SOUTĚŽI

Organizátor stanovil celkem 30 základních výher. Po splnění všech podmínek těchto pravidel účastník soutěže může vyhrát některou z následujících cen:

Losování dne 13. 12. 2021

 • 10x  – 594 | Twilight Bauble Blue | sypaný 30 g
 • 5x – 513 | My tea Romances | 40 alu sáčků
 • 5x – 575 | Twilight Teabag Selection | 30 alu sáčků
 • 4x – 588 | Exclusive Tea Caddy | 30 alu sáčků
 • 4x – 593 | Big Ben Collection Rose Gold | 40 alu sáčků
 • 2x – 527 - | Timeless Collection | 72 alu sáčků
 1. PŘEDÁNÍ VÝHER

Výhry budou výhercům zaslány nejpozději do 31. 1. 2022, a to prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní společnosti.

Výherce se musí na e-shopu registrovat, řádně vyplnit všechna pole webového formuláře na www.ahmadtea.cz/ a zaškrtnou políčko „Chci zúčastnit soutěže Vánoční soutěž 2021“.

V případě, že nebude možné doručit výhru z důvodu chybných či neúplných údajů uvedených výhercem v registračním formuláři, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži, ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. V případě, že při předání výhry dojde ke zjištění nedodržení pravidel soutěže u daného u vybraného účastníka, výhra propadá organizátorovi. Účast v soutěži ani ceny není možné vymáhat právní cestou.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.  

Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, pro odesílání výher. Organizátor bude tyto osobní údaje zpracovávat z důvodu předání výher a kontroly dodržení pravidel soutěže do 30. 4. 2021, a za účelem přímého marketingu po dobu 1 roku od provedení registrace účastníka soutěže, resp. po dobu platnosti souhlasu účastníka soutěže s tímto zpracováním osobních údajů.

Účastník soutěže má práva dle článku 12 – 23 Nařízení GDPR, a to zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti přímému marketingu. V případě pochybností o dodržování práv správcem je účastník soutěže oprávněn se obrátit na správce, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že provádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, a to konkrétně segmentaci a následnou automatizaci, zejména rozesíláním e-mailů prostřednictvím MailChimp. Organizátor dále pracuje s cookies pro anonymní sběr dat, a s analytickými nástroji, např. Google Analytics, Hotjar, a má nasazeny kódy pro reklamní systémy Google Ads, Sklik, Adform a Facebook.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany společnosti, osobám zajišťující pro společnost služby v oblasti digitálního marketingu, poštovním a přepravním společnostem za účelem doručování výher, poskytovateli software Mailchimp, a mohou být zveřejněny na webových stránkách organizátora.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je JUDr. Libor Čihák, kontaktní e-mail: poverenec@cmhl.cz, telefon: +420 724 770 780.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže, a to i bez sdělení důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit soutěž. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku, a zveřejněno na webových stránkách soutěže www.ahmadtea.cz/vanocni-soutez/pravidla. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním soutěžních výrobků. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Organizátor dále neodpovídá za nedoručení či ztrátu výher prostřednictví provozovatele přepravních a poštovních služeb. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právním řádem České republiky.

Vyřizování stížností soutěžících (spotřebitelů) zajišťuje organizátor prostřednictvím elektronické adresy obchod@ahmadtea.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle organizátor na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti. Soutěžící (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

 

 1. PRAVIDLA JSOU K DISPOZICI

Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách soutěže www.ahmadtea.cz/vanocni-soutez/pravidla. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. V případě jakýchkoliv dotazů se účastník soutěže může obrátit na infolinku: obchod@ahmadtea.cz.

 

 

V Praze dne 22. 11. 2021

Pořadatel soutěže: Big Shock, s r.o.

Organizátor soutěže: Big Shock, s r.o